Uncategorized · November 24, 2021

แรงงานไทยก่อตั้งฟาร์มอิสราเอล

พนักงานชาวไทยออกเดินทางไปยังฟาร์มของอิสราเอล

ปล่อย : 23 พ.ย. 2564 เวลา 18 : 05

พนักงานชาวไทยจำนวน 120 คนรออยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนออกจากอิสราเอลเพื่อทำหน้าที่ในภาคเกษตร รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน สุชาติ ชมกลิ่น และเจ้าหน้าที่กระทรวงอาวุโส ได้ให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมแก่บุคลากร ชายและหญิง 5 คน ที่สนามบินเมื่อวันอังคาร (รูปภาพ: กระทรวงแรงงาน)

เจ้าหน้าที่ชาวไทยจำนวนหนึ่งร้อย 20 คนเดินทางไปอิสราเอลในวันอังคารเพื่อปฏิบัติการในภาคเกษตรภายใต้ความร่วมมือไทย-อิสราเอลว่าด้วยการจัดตำแหน่งบุคลากร.คนงานที่จะนำไปใช้ในฟาร์ม ในสวนผลไม้ และในบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ได้ลงนามในสัญญาสองปีซึ่งสามารถยืดเวลาได้มากที่สุดถึง 3 ปี 3 เดือน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการกองงาน กล่าวถึงความต้องการของลูกค้าสำหรับบุคลากรชาวไทยในอิสราเอลที่เพิ่มขึ้น ปีที่ผ่านมา พนักงาน 6,011 คนถูกส่งไปอิสราเอล ในขณะที่ปีนี้ ประเทศไทยสามารถส่งพนักงานได้มากถึง 6,500 คน.บุคลากรจะได้รับอย่างน้อย 5,300 เชเขล (ทั้งหมดประมาณ 56,021 บาท) ต่อเดือนก่อนหักภาษีนายไพโรจน์กล่าว

อ่านต่อ อ่านเพิ่มเติม